Ambitie en Beleid

Ambitie bij G.Z. TriVia

 

TriVia waterpolo heeft de ambitie uitgesproken om vanuit een brede familievereniging op een beheerste wijze een zo hoog mogelijk niveau waterpolo te beoefenen. Vanuit het beleid binnen de afdeling waterpolo worden (meer)jaarplannen voor dames, heren en jeugd ondersteund waarin doelstellingen geconcretiseerd worden.

Op deze pagina leest u verder het waterpolo beleid voor de lange termijn.

SuperCoach online

TriVia maakt gebruik van een technische leerlijn ondersteund door SuperCoach online, ontwikkeld door Paul Metz

Beleid Waterpolo TriVia

Trivia Waterpolo onderdeel van TriVia Groninger zwemsportvereniging beschrijft hieronder puntsgewijs haar beleid voor de lange termijn. Dit beleid is onder versiebeheer en is altijd ter beschikking aan al haar leden en staat open voor aanscherping en verbetering.

TriVia waterpolo,
 • Wil een brede familievereniging zijn, waarbij plezier en prestatie hand in hand gaan. Welke van beide aspecten voorop staat is afhankelijk van het team en passend bij de wensen en talenten van de spelers uitkomend op verschillende niveaus.
 • Staat voor de samenwerking met andere afdelingen binnen TriVia.
 • Wil een veilig sportklimaat bieden voor al haar leden, kader en vrijwilligers. Dit wordt concreet vormgegeven in het TriVia hoofdbestuur en is gebaseerd op het veilig sportklimaat programma van de KNZB.
 • Heeft de ambitie om structureel en op duurzame wijze te ontwikkelen naar een hoger niveau waterpolo.
 • Ondersteunt haar leden, vrijwilligers en trainerskader om zich te ontwikkelen naar dit hoger niveau. De concrete invulling van deze ondersteuning wordt in de waterpolocommissie besproken en daar waar mogelijk vastgelegd in (meer)jaarplannen welke periodiek worden geëvalueerd.
 • Gestreefd wordt naar het hebben van minimaal drie actuele (meer)jaarplannen. Voor heren selectie, dames selectie en jeugd
 • Wil een leidende en dragende rol vervullen in talentontwikkeling in de regio Noord Nederland.
 • Werkt actief aan de ontwikkeling en doorstroming van jeugd en bevorderd de verbondenheid tussen de teams waarbij selectie speler(ter)s rolmodel zijn voor de jeugdspelers.
 • Streeft ernaar om gekwalificeerde trainers aan de badrand te hebben staan en ondersteunt al haar trainers in het behalen van deze kwalificaties.
 • Biedt de mogelijkheid voor financiële vergoeding in de vorm van een vrijwilligersvergoeding voor haar trainers en conformeert zich daarbij aan geldende wet- en regelgeving
 • Werkt met een jeugdopleidingsplan dat aansluit bij het KNZB opleidingsplan en belegd in Supercoach online waterpolo programma.
 • Stelt afdoende ambitieuze en realistische plannen op om jeugdleden in aantal te vergroten en in waterpolo kwaliteit naar een hoger niveau te brengen. Gestreefd wordt naar tenminste twee teams per leeftijdscategorie
 • Wordt bestuurd door een waterpolocommissie welke samengesteld is door vrijwilligers en vertegenwoordigers uit jeugd en seniorenteams. Gestreefd wordt naar minimale bezetting van een voorzitter, secretaris, penningmeester en vertegenwoordigers voor de heren-, dames- en jeugdteams.
 • Is transparant in haar communicatie en besluitvorming. 
 • Werkt met een financieel sluitende begroting en verantwoordt haar financiële keuzes binnen deze begroting.
 • Gaat respectvol om met al haar leden, kader en vrijwilligers en hun ideeën en ambities. Bij conflicterende belangen zal primair het adagium worden gehanteerd: “club-belang gaat boven team-belang gaat boven individueel belang”. 
 • Organiseert naast de primaire waterpolosport, diverse activiteiten om het (familie)verenigingsgevoel te vergroten. Voorbeelden hiervan zijn het papiermolen toernooi, diverse (jeugd) activiteiten, een kaderdag, grote clubactie, e.d.
 • Onderhoudt een waterpolo informatiepagina op de TriVia website en ondersteunt actief verschillende initiatieven op sociale media zoals Facebook en Instagram.