Lidmaatschap

Lidmaatschap bij G.Z. TriVia

 

Welkom! U bent lid of wilt lid worden van G.Z. TriVia. Op deze pagina vind u alles aangaande uw lidmaatschap. De contributie vind u op de contributiepagina van de betreffende afdeling. U kunt deze pagina vinden via het hoofdmenu bovenaan elke pagina.

Als u interesse heeft in zwemles, wedstrijdzwemmen, waterpolo of een van onze andere sporten kunt u altijd een keer mee trainen! Neem hiervoor contact op met de afdeling via onze contactpagina!

 

Formulieren

Wilt u lid worden van G.Z. TriVia? Binnen G.Z. TriVia werken we met een inschrijfformulier. Op dit formulier vult u uw (of die van uw kind) gegevens in en beantwoord u een aantal korte vragen welke wij van belang vinden voor het lidmaatschap. Onderaan het formulier zet u tevens een handtekening. Hiermee verklaart u tevens akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden en geeft u een machtiging af waarmee wij maandelijks of jaarlijks (afhankelijk van uw keuze) onze contributie van uw rekening kunnen incasseren. Het ingevulde formulier kunt u inleveren in het zwembad bij één van onze trainers.

Wilt u stoppen als lid van G.Z. TriVia of een wijziging doorgeven? Voor opzeggingen en wijzigingen hebben wij één formulier voor alle afdelingen.

 

Wijzigingen

  • De volgende wijzigingen dienen in ieder geval per een wijzigingsformulier te worden doorgegeven:
   • Wijziging bankrekeningnummer
   • Wijziging sport binnen onze vereniging
  • Probeert u uw wijziging zo duidelijk mogelijk op het formulier te omschrijven én vergeet uw handtekening niet.

Opzeggingen

  • Middels het afmeldingsformulier kunt u aangeven dat u uw lidmaatschap wilt beëindigen. Formulieren ingeleverd voor 1 juni zullen wij per 30 juni verwerken. Formulieren ingeleverd voor 1 december zullen wij per 31 december verwerken.
  • Op het formulier vragen wij naar de reden van uw opzegging. Wij zouden het erg fijn vinden als u een reden aangeeft, hiermee kunnen wij goed in kaart brengen waarom u ervoor kiest om deze keuze te maken.

 

Formulieren

Overige voorwaarden/afspraken

Binnen onze vereniging gelden er nog een aantal andere voorwaarden/afspraken die betrekking hebben op het lidmaatschap en de daaraan verbonden contributie. Deze voorwaarden/afspraken zijn hieronder opgesomd:

 

 1. “Elk lid van G.Z. TriVia aanvaardt hiermede tevens het persoonlijke lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) met daaraan alle verbonden rechten en verplichtingen. Hij/zij verklaart hiermede geen nog achterstallige contributieverplichtingen bij andere aangesloten verenigingen te hebben. Hij/zij verklaart de door de vereniging gemaakte en nog eventueel te maken kosten jegens de zwembond te zullen voldoen.”
 2. Het jaarlijkse contributiebedrag is exclusief de KNZB-bondsafdracht, KNZB-regiobijdrage en kosten voor startvergunningen en competities. De bondsafdracht en de kosten van startvergunning worden jaarlijks aangepast, overeenkomstig de KNZB-richtlijnen. De afdrachten en kosten van startvergunning worden voor het gehele jaar berekend en dient bij eerste betaling van elk verenigingsjaar of bij aanvang van het lidmaatschap te worden voldaan.
 3. Elk lid dient per automatisch incasso te betalen;
  1. Automatisch incasso vindt plaats in 12 maandelijkse termijnen, waarbij in de maand januari (of de eerste maand van het lidmaatschap) de afdrachten en kosten van de startvergunning in rekening worden gebracht;
  2. Automatische incasso is ook mogelijk in één termijn, deze wordt rond april in rekening gebracht;
 4. Een betalingsachterstand in de contributie heeft de volgende consequenties:
  1. Herinnering: € 10,00 verhoging (administratiekosten). De herinnering heeft een betaaltermijn van 14 dagen.
  2. Aanmaning: € 10,00 verhoging (administratiekosten) en schorsing van training (wordt aan trainer doorgegeven) totdat contributie is voldaan. De aanmaning heeft een betaaltermijn van 14 dagen.
  3. Inschakeling incassobureau: Indien men binnen 14 dagen na de aanmaning niet heeft betaald, of een betalingsregeling heeft afgesloten, zal G.Z. TriVia de rekening uit handen geven aan BOS Incasso. Zij zullen bovenop de aanmaning een bedrag van ca. €45 rekenen. Tevens zijn zij gemachtigd om juridische stappen te ondernemen.
 5. Opzeggen lidmaatschap: Leden die hun lidmaatschap op willen zeggen, moeten per post (middels het afmeldingsformulier) doen. Dit kan ook door het afmeldingsformulier per e-mail aan de desbetreffende afdeling te mailen. Zie onze contactpagina voor de mailadressen. Opzegging kan tweemaal per jaar. Een opzegging met ingang van 31 december moet uiterlijk 1 december binnen zijn; een opzegging met ingang van 30 juni moet uiterlijk 1 juni zijn ontvangen door de ledenadministrateur. Bij een te late opzegging kunnen nog kosten in rekening worden gebracht. Leden die per 30 juni opzeggen, kunnen –indien de contributie vooruit is betaald- een deel van de contributie terug ontvangen. Opzeggingen afgegeven aan trainers/contactpersonen of verzonden via e-mail anders dan aan bovenstaand adres worden niet verwerkt.
 6. Tussentijdse wijziging contributie: Het contributiebedrag (en contributie-inning) van leden kan lopende het kalenderjaar worden aangepast, als (a) een overstap wordt gemaakt naar een andere trainingsgroep, en (b) dit tijdig wordt doorgegeven aan de ledenadministrateur via de desbetreffende afdeling. Zie onze contactpagina voor onze mailadressen. Een gewijzigd contributiebedrag gaat in met ingang van de eerstvolgende maand na melding van de wijziging. De contributie wordt NIET met terugwerkende kracht aangepast, tenzij uit aanwezigheid blijkt dat een lid heeft meegetraind in een groep waarvoor meer contributie was verschuldigd.
 7. Bijzondere lidmaatschappen:
  1. Trainers en officials (welke geen eigen zwemactiviteit hebben binnen de vereniging) zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
  2. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
  3. Leden van verdienste zijn enkel vrijgesteld van het betalen van contributie wanneer zij geen eigen zwemactiviteit hebben binnen de vereniging.
  4. Niet-zwemmende/gastleden betalen €51,00 per jaar.
  5. Zwemmers die bij meerdere afdelingen zwemmen, krijgen korting op de contributie. Zij betalen de duurste activiteit plus:
   1. €50 per jaar (€4,17 per maand) voor leden jonger dan 18 jaar.
   2. €84 per jaar (€7 euro per maand) voor leden van 18 jaar en ouder.
 8. Transponders voor toegang kunnen verkregen worden bij het zwembad. Deze transponder zijn voorzien van een datum, wanneer deze verlopen is kan de datum verlengt worden bij het zwembad. Voor gebruik van een transponder betaald men € 7,50 borg aan het zwembad. Transponders zijn niet gebonden aan een bepaald zwemuur van G.Z. TriVia.

Tenslotte: financieel voordeel  via Stadjerspas of Jeugdsportfonds Groningen

Stadjerspas

De gemeente Groningen biedt voor leden die in de gemeente Groningen wonen de mogelijkheid van de Stadjerspas gebruik te maken (zie www.groningen.nl) voor jong en oud. Via de Stadjerspas kunnen leden een korting krijgen op de contributie van G.Z. TriVia. Elke lid is zelf verantwoordelijk voor het innen van de Stadjerspas bonnen. Leden van de afdeling speciaal zwemmen worden in de aanvraag en afhandeling ondersteund door medewerkers van het Vrouwencentrum Jasmijn. Om gebruik te maken van de Stadjerspas kunnen leden hun ‘Stadjerspas’-nummer mailen naar penningmeester@trivia.nl onder vermelding van haar persoonsgegevens.

Leergeld Groningen

In 2007 is Stichting Leergeld Groningen e.o. (zie www.leergeld.nl) opgericht. Stichting Leergeld ondersteund schoolgaande kinderen, bijvoorbeeld door het vergoeden van zwemlessen en de zwemsport.

Jeugdsportfonds Groningen

De gemeente Groningen heeft het Jeugdsportfonds Groningen ingesteld. Het jeugdsportfonds biedt kinderen tot 16 jaar van financieel niet daadkrachtige ouders de mogelijkheid te sporten door bij te dragen in de kosten van lidmaatschap of sportartikelen (zie ook www.jeugdsportfonds.nl).